ciasteczka Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki Akceptuję
map marker 83-314 Somonino, ul. Dworcowa 3
map marker 83-332 Dzierżążno, ul. Kartuska 10b

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN  KONKURSU AKADEMIA BUDOWLANA 2022 DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW IZOBUD

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu „Akademia Budowlana 2022” zwanym dalej Programem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe IZOBUD sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdańsk, wpisana do Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000052898, NIP: 5890009284, REGON: 008477960 (dalej „Izobud”).
  2. Program trwać będzie w terminie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., który stanowić będzie jeden okres rozliczeniowy.
  3. Program jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Aktualne informacje na temat Programu oraz miejsce Uczestnika w Programie, przesyłane będą w formie e-maila do Uczestników/Firm, którzy zgłoszą swój udział w konkursie „Akademii Budowlanej 2022” (Treść zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
  5. Przesłanie zgłoszenia, o którym w pkt 1.4. stanowi akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Celem Programu jest promocja Organizatora i produktów znajdujących się w ofercie Organizatora połączona z przeprowadzeniem Konkursu, stanowiącego etap nr 2 Programu mającego na celu wyłonienie Laureatów.
  7. Program polega na tym, że Uczestnicy rywalizują ze sobą o to, który z nich w czasie trwania Programu zdobędzie największą liczbę Punktów przyznawanych przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, co umożliwia podjęcie rywalizacji w trakcie Konkursu, stanowiącego etap nr 2.
  8. Konkurs stanowiący etap nr 2 Programu, polega na trzykrotnym wypełnieniu testu wiedzy
   pt. „Architektura i kultura Ziemi Kaszubskiej i Pomorza”. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania we wskazanej powyżej dziedzinie.
 2. Udział w Programie
  1. Aby wziąć udział w Programie, należy w czasie trwania Programu wskazanym w punkcie 1.2., wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej www.izobudmb.pl, bądź u doradcy handlowego Izobud oraz zaakceptować Regulamin.
  2. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać:
   1. Pełną nazwę Firmy,
   2. Imię i nazwisko os. upoważnionej do reprezentowania Firmy/Uczestnika.
  3. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie podmioty gospodarcze, które współpracują z Izobud (ich dane znajdują się w systemie Organizatora), które otrzymały oficjalne zaproszenie i potwierdziły chęć udziału w Programie.
  4. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.
  5. Uczestnicy mają obowiązek samodzielnego rozliczania ewentualnych obciążeń publicznoprawnych związanych z uczestnictwem w niniejszym Programie.
  6. Program ma charakter konkursowy i został podzielony na dwa etapy.
 3. Zasady przyznawania nagród
  1. Etap 1: wyłonienie potencjalnych Laureatów Konkursu tj. uczestników uprawnionych do wzięcia udziału w etapie nr 2, tj. podmiotów gospodarczych, które w czasie trwania Programu uzyskały minimum 7000 pkt obliczonych zgodnie z pkt 3.3 i 3.4. Regulaminu.
  2. Etap 2: wyłonienie Laureatów Konkursu w drodze trzykrotnego testu wiedzy składającego się z 10 pytań w tematyce: „Architektura i kultura Ziemi Kaszubskiej i Pomorza”. Uprawniony do wzięcia w tym etapie Programu Uczestnik jest zobowiązany udzielić minimum 7 poprawnych odpowiedzi z każdorazowego testu wiedzy o kaszubszczyźnie. Przy każdym z trzech testów w wyniku udzielenia poprawnej odpowiedzi, otrzymuje on 100 dodatkowych punktów za test. Ponadto, 3 pierwszych uprawnionych do wzięcia w niniejszym etapie Uczestników Konkursu, którzy najszybciej prawidłowo odpowiedzą na wszystkie zadane pytania w każdym z trzech testów, otrzyma bonusowo za test 500 punktów.
  3. Punkty, o których mowa w 3.1 Regulaminu będą naliczane na podstawie wartości faktur VAT wystawianych w czasie trwania Programu przez Organizatora.
  4. Za każde 100 zł netto wartości na zarejestrowanej fakturze, z wyłączeniem palet oraz kosztów transportu, Uczestnik otrzyma 1 Punkt (oczekujący), bądź Klient zostanie poinformowany o specjalnej promocji, za którą będzie można uzyskać większą ilość punktów.
  5. Po opłaceniu faktury Organizator aktywuje Punkty, jeśli faktura zostanie opłacona później niż 5 dnia po wskazanym na fakturze terminie płatności, punkty nie zostaną przyznane,
  6. W przypadku korekty faktury VAT skutkującej zmianą w wartości należności uwidocznionej na fakturze, Organizator odpowiednio skoryguje liczbę przyznanych Punktów oczekujących.
  7. Organizator może w czasie trwania Programu ogłaszać dodatkowe akcje promocyjne, w których będzie przyznawał dodatkowe Punkty. Zasady i czas trwania takich akcji będą ogłaszane na Stronie www.izobudmb.pl.
  8. Nad prawidłowością wyłaniania Laureatów w niniejszym Programie czuwa Komisja złożona z 3 osób, w której skład wchodzą: Anna Górska, Wioletta Kado, Bartosz Górski.
  9. Nagrodą w Konkursie „AKADEMIA BUDOWLANA 2022” jest udział w wyjeździe szkoleniowym ze strategicznymi Dostawcami do Tajlandii w 2023 roku. Nagroda jest przewidziana dla 6 Laureatów (3x podwójne miejsce oraz 3x pojedyncze miejsce). Warunkiem otrzymania nagrody jest przekroczenie progu 6000 punktów przy uwzględnieniu obligatoryjnego udziału w Konkursie na zasadach określonych w 3.2 Regulaminu (etap nr 2)
  10. Nagrody będące udziałem w wyprawie dedykowane są wyłącznie osobom zarządzającym u Uczestnika Programu albo innej osobie wskazanej przez osobę zarządzającą z grona osób na stanowisku kierowniczym ściśle związaną z procesem sprzedaży i zakupów.
  11. Ogłoszenie Laureatów nagród w Programie odbędzie się 3 dni po zakończeniu Programu, za pomocą poczty elektronicznej, bądź telefonu.
  12. Rankingi sporządzone zostaną pod nadzorem Komisji, w skład której wchodzić będą 3 przedstawiciele Organizatora.
  13. Z procesu wyłaniania Laureatów nagród sporządzony zostanie każdorazowo protokół, który podpiszą członkowie Komisji.
  14. Organizator nie dopuszcza możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, bądź odsprzedania jej osobie trzeciej. Organizator zastrzega również prawo odmowy realizacji nagrody w postaci udziału w wyprawie Przedstawiciela Laureata, jeżeli na uczestnika wyprawy zostanie wytypowana osoba nie spełniająca kryteriów, o których mowa w pkt 3.10.
  15. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przez wyłonionego Laureata, prawo do nagrody nabywa Uczestnik, który uzyskał następny najlepszy wynik, czyli zajął następne miejsce w rankingu.
  16. Organizator przewiduje możliwości dokupienia dodatkowych miejsc.
  17. Z odbioru nagród sporządzony zostanie protokół podpisany przez Organizatora przez osobę upoważnioną (zgodnie z KRS, wpisem do ewidencji) oraz przez Laureata, któremu przekazana została nagroda.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Wszyscy Uczestnicy Programu objęci są postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Organizator ma prawo zawieszania lub zakończenia Programu w każdym czasie. O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator będzie informował każdego uczestnika listownie lub mailowo, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem. Uczestnikowi nie przysługuje względem Organizatora żadne roszczenie związane z zawieszeniem lub zakończeniem Programu.
  3. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim Uczestnikom w oddziale Organizatora (ul. Dworcowa 3; 83-314 Somonino oraz ul. Kartuska 10b; 83-332 Dzierżążno) przez cały okres trwania Programu (lub przesłana pocztą elektroniczną, na potwierdzony adres, na życzenie Uczestnika).
  4. Administratorem danych osobowych przesłanych przy zgłoszeniu jest Organizator. Przedmiotowe dane osób fizycznych przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji niniejszego Programu motywacyjnego, na zasadach określonych w treści Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. W związku z przekazaniem danych osoby fizyczne dysponują uprawnieniami określonymi w treści Załącznika nr 1 do Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek niezbędny do udziału w Programie.
  5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

ORGANIZATOR:

P.P.U IZOBUD SP. Z O.O.

ul. Budowlanych 19

80-298 Gdańsk

NIP: 589-000-92-84


Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu AKADEMIA BUDOWLANA 2022

………………………………… Miejscowość i data

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE AKADEMIA BUDOWLANA 2022

PEŁNA NAZWA FIRMY / UCZESTNIKA:

NIP:

ADRES:

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DO KONTAKTU:

E-MAIL:

TELEFON KONTAKTOWY:

1.     Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników konkursu jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „IZOBUD” sp. z o.o. siedzibą w Gdańsku, ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000052898, NIP: 5890009284, REGON: 008477960.

2.     Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@izobudmb.pl.

3.     Dane osobowe pozyskane przez administratora przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia odbiorców nagród, wydania nagród oraz rozpatrzenia złożonych reklamacji (art. 6 ust 1 lit. b RODO).

4.     Odbiorcami pozyskanych przez administratora danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem – biuro rachunkowe, zewnętrzny serwis IT lub kancelaria prawna.

5.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6.    Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia akcji promocyjnej, wydania nagród wyłonionym Uczestnikom lub rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

7.     Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, zaś jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek udziału w promocji.

10.   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Oświadczam, że poprzez przesłanie niniejszego formularza, w pełni akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Programu i niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo w Programie.

________________________________ Imię i nazwisko os. upoważnionej do reprezentowania Firmy/Uczestnika

Oświadczam, że Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe IZOBUD Sp. z o.o. przekazała mi informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych w związku z moim uczestnictwem w Programie, w tym informacje o przysługujących mi prawach.

________________________________ Imię i nazwisko os. upoważnionej do reprezentowania Firmy/Uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe Izobud Sp. z o.o. w zakresie podanym w niniejszym formularzu, w celu związanym z moim uczestnictwem w Programie.

________________________________ Imię i nazwisko os. upoważnionej do reprezentowania Firmy/Uczestnika

comments for this post are closed